Krivična dela protiv časti i ugleda: UVREDA i IZNOŠENJE LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA

Izvor: bojanabogojevic.wordpress.com | 19-May-2019 | 22:22
 
 
 
Krivična dela protiv časti i ugleda
 
Krivičnim zakonom Republike Srbije u članovima 170 i 172 su predviđena dva za građane, iz ove oblasti, sa lične strane gledano najinteresantnija krivična dela. Tačnije u glavi 17 Krivičnog zakonika RS u gore navedenim članovima su predviđena sledeća krivična dela :
član 170. UVREDA i
član 172. IZNOŠENJE LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA.
 
 
 
Zajedničko za oba krivična dela je to da se krivično gonjenje preduzima po privatnoj tužbi koja se mora podneti u tačno Zakonom za to određenim rokovima . Bitno je istaći da ukoliko  su dela iz čl. 170. do 172. ovog Krivičnog zakonika RS  učinjena prema umrlom licu, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi bračnog druga ili lica koje je sa umrlim živelo u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnika u pravoj liniji, usvojioca, usvojenika, brata ili sestre umrlog lica.
 
Za ova krivična dela predviđene su novčane kazne, kao i kazne zatvora, npr. kod krivičnog dela iz clana 172 :
 
    -  „ Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posledica za oštećenog, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.“ ; ili
 
    -  „ Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.“
 
Kada se postavlja pitanje zastarelosti krivičnog gonjenja ono zavisi od visine propisane kazne za konkretno krivično delo.
Zastarelost krivičnog gonjenja podrazumeva da se krivični postupak protekom zakonom određenih rokova ne može više pokrenuti, odnosno da se ne može nastaviti već započeti postupak.
Rok zastarelosti teče od dana izvršenja krivičnog dela, i zakon predviđa različite rokove zastarelosti u zavisnosti od propisane kazne za krivično delo, pri čemu se u obzir uzima najteža propisana kazna za to delo.
 
U slučaju krivičnih dela koje smo naveli u ovom tekstu zastarelost je sledeća:
 
Za krivično delo Uvrede, krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne dve godine od izvršenja krivičnog dela, a u slučaju Iznošenja ličnih i porodičnih prilika, takođe dve godine, osim ako se ne radi o težem obliku ovog dela ( čl. 172. st. 3. Krivičnog zakona,    „ Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posledica za oštećenog, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.“ Kada krivično  gonjenje zastareva protekom tri godine od izvršenja dela.
 
 
 
 
 
 

 

Komentari
0
Pošalji komentar
QBE p4Z
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: