U utorak sednica Skupštine Grada

Izvor: Niški portal | 28-Jun-2018 | 10:08

Kako su najavili iz Skupštine Grada, 25. sednica održaće se 3. jula od 8 sati. Između ostalog, odbornici će razmatrati o završnom računu budžeta Grada Niša za prošlu godinu, izveštajima preduzeća i ustanova za 2017. a na dnevnom redu je i Predlog odluke o određivanju akustičnih zona na teritoriji grada koji bi trebalo da reši i probleme vezane za buku koju često građani prijavljuju u pojedinim delovima Niša.

Evo o čemu će se sve odlučivati:

D N E V N I  R E D

1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA 24. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

2. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU

3. PREDLOG ODLUKE O OTPISU DUGA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE JAVNOM PREDUZEĆU ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST „NIŠKA TELEVIZIJA“ NIŠ

4. PREDLOG ODLUKE O OTPISU DUGA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE AKCIONARSKOM DRUŠTVU „INDUSTRIJA OBUĆE“ BEOGRAD

5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU

6. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O USKLAĐIVANjU POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“ NIŠ SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA

7. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GORICA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

8. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „NAISSUS“ NIŠ ZA 2018. GODINU

9. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ – NIŠ ZA 2018. GODINU

10. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „PARKING SERVIS“ – NIŠ ZA 2018. GODINU

11. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ

12. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „MEDIANA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

13. PREDLOG PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST-ČETVRTA FAZA ZAPAD

14. PREDLOG PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ-ČETVRTA FAZA SEVEROISTOK

15. PREDLOG PLANA DETALjNE REGULACIJE TURISTIČKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA MOTELA „NAIS I“ I „NAIS II“

16. PREDLOG ČETVRTIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PALILULA – PRVA FAZA (PARCIJALNE IZMENE)

17. PREDLOG ODLUKE O IZRADI DRUGIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST-TREĆA FAZA

18. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE MALČANSKE REKE I KOLEKTORA SA PUMPNOM STANICOM

19. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA RUJNIČKE REKE

20. PREDLOG PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU

21. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

22. PREDLOG ODLUKE O STIPENDIRANjU TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA

23. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANjIMA GRADA NIŠA

24. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU NARODNOG MUZEJA NIŠ ZA 2017. GODINU

25. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2017. GODINU

26. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2017. GODINU

27. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2017. GODINU

28. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2017. GODINU

29. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANjEM ZA 2017. GODINU NARODNE BIBLIOTEKE „STEVAN SREMAC“ NIŠ

30. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANjU PREDŠKOLSKE USTANOVE „PČELICA“ NIŠ ZA PERIOD 01.01-31.12.2017. GODINE

31. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU „MARA“ ZA 2017. GODINU I IZVEŠTAJA O PRIHODIMA I RASHODIMA – FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU „MARA“ NIŠ ZA 2017. GODINU

32. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2017. GODINU USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA NIŠ

33. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ

34. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2017. GODINU

35. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2017. GODINU

36. PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2017. GODINU I ZAVRŠNI RAČUN SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2017. GODINU

37. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ

38. PREDLOZI REŠENjA O:
1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU ZU APOTEKE NIŠ PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2017. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM APOTEKE NIŠ ZA 2018. GODINU I NA PRVU IZMENU I DOPUNU PLANA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM APOTEKE NIŠ ZA 2018. GODINU

39. PREDLOZI REŠENjA O:
1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU ZAVODA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU NIŠ ZA 2017. GODINU
2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAMA RADA I RAZVOJA I NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU NIŠ ZA 2018.GODINU, NA PRVU IZMENU I DOPUNU FINANSIJSKOG PLANA I NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA RADA I RAZVOJA ZAVODA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU NIŠ ZA 2018. GODINU

40. PREDLOZI REŠENjA O:
1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU ZA 2017. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA „NIŠ“
2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA, FINANSIJSKI PLAN I PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA „NIŠ“ ZA 2018. GODINU

41. PREDLOZI REŠENjA O:
1) USVAJANjU IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ ZA 2017. GODINU
2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ ZA 2018. GODINU

42. PREDLOZI REŠENjA O:
1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU ZA 2017. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ
2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ I NA IZMENU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ (PRVA IZMENA)

43. PREDLOZI REŠENjA O:
1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU PLANA RADA ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE DOMA ZDRAVLjA NIŠ I IZVEŠTAJA O FINANSIJSKO-MATERIJALNOM POSLOVANjU DOMA ZDRAVLjA NIŠ ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE
2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA DOMA ZDRAVLjA NIŠ ZA 2018. GODINU I FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLjA NIŠ ZA 2018. GODINU

44. GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2017. GODINU

45. PREDLOZI REŠENjA O PROMENI NAZIVA ULICA U NIŠU:
1) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Crveni Krst, koja se nalazi na kp.br. 1198/5, 1197/3, 1202/3, 1201/3, 1159/4, 1160/2. 1161/3, 1163/3, 1164/3, 1165/3, 1166/3, 1167/3, 1168/3, 1174/1, 1175, 1176/1, 1194/2, 1193/3, 1191/10, 1191/11, 1190/4, 1190/13 i 1190/14 KO Crveni Krst, a vodi se kao Bulevar 12. februar prvi prilaz;
2) Predlog rešenja o promeni naziva dela trga u Gradskoj opštini Niška Banja, koji se nalazi u centralnom delu Niške Banje kod kružnog toka, a vodi se kao Trg republike;
3) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Niška Banja, a vodi se kao Ulica Petra Seratlića;
4) Predlog rešenja o promeni naziva dela ulice u Gradskoj opštini Pantelej, koja se nalazi na kp. br. 1962/1 KO Donja Vrežina i prolazi kroz naselje Donja Vrežina, a vodi se kao Ulica Knjaževačka;
5) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Palilula, koja se nalazi na delu kp.br. 7734/1 spajajući ulice Bubanjska dolina i Milana Toplice do kraja parcele, a vodi se kao Ulica Gorana Nikolića;
6) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Palilula, koja se nalazi na kp.br. 6/16, 6/46 i 6/47 KO Donje Međurovo, a vodi se kao Naselje Milka Protić 1. prilaz;
7) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Palilula, koja se nalazi na kp.br. 11/19 i 11/20 KO Donje Međurovo, a vodi se kao Naselje Milka Protić 1. prilaz;
8) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Palilula, koja se nalazi na kp.br. 11/79 i 11/80 KO Donje Međurovo, a vodi se kao Naselje Milka Protić 1. prilaz;
9) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Palilula, a vodi se kao Ulica albanske golgote;
10) Predlog rešenja o promeni naziva dela ulice u Gradskoj opštini Palilula, krak ulice Jovana Apela koji se izdvaja sa jugozapadne strane i sadrži kućne brojeve sa desne strane do broja 8, sa leve strane do broja 15, a vodi se kao ulica Jovana Apela;
11) Predlog rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Medijana, koja se nalazi na kp.br. 391 KO Niš – Bubanj, na potezu između ulice 7. Juli do keja, a vodi se kao ulica Orlovića Pavla;

46. PREDLOZI REŠENjA O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA U NIŠU:
1) Predlog rešenja o utvrđivanju naziva ulice u Gradskoj opštini Palilula, koja se nalazi na kp.br. 16126/57 i 29599 KO Niš-Bubanj;

Komentari
0
Pošalji komentar
mrb flg
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: